Declaració responsable

PROTOCOL PREVENCIÓ LA COVID-19

Declaració responsable per a menors d’edat

Nom i cognoms / Raó social *:
DNI/CIF Telèfon 1 * Telèfon 2
CP * E-mail

Declaro responsablement que:

El meu fill/a * amb DNI/NIE

 1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
  • a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.
 3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat.
 4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
 5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
 6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
 1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
  • a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
 3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació i/o entitat esportiva.
 4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
 5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades per l’entitat CLUB ATLETISME ELSKEKORRENMOLT, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

CARRER MONTSENY, 17 Maig 2021

Signatura *,

Caldrà acreditar la identitat del signant en el moment d'accedir a la instal·lació.